วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ


วิสัยทัศน์
          องค์กรดีมีมาตรฐาน  บริการผสมผสานแบบองค์รวม  เน้นการสร้างนำซ่อม  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

พันธกิจ
จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านแรกในชุมชน  แบบองค์รวม  ผสมผสาน  อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบและได้มาตรฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  แก่บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์หลัก
. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศแห่งชาติ
. การพัฒนาคลินิกบริการ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และศูนย์เรียนรู้
. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง
      ๔. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์รอง
. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
. การพัฒนาระบบบริหารสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
. การพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
. การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำอย่างเป็นระบบ และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข
. การมีส่วนร่วมจากภาคส่วน ซึ่งได้แก่การผลักดันให้เกิดการบูรณาการด้านการสาธารณสุขของภาคี
เครือข่ายและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพที่แก่ประชาชนเป้าประสงค์ (GOAL)

เป้าประสงค์ระยะสั้น
. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการด้านยา
. พัฒนาภาพลักษณ์ รพ.สต.
. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ระยะยาว
. ด้านการพัฒนา และการเรียนรู้ขององค์กร
. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
. ด้านกระบวนการภายใน
. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

ค่านิยมองค์กร
          มีการทำงานเป็นทีม  เคารพผู้อาวุโส  มีความช่วยเหลือเกื้อกูลและห่วงใยระหว่างหน่วยงาน

วัฒนธรรมองค์กร
       หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ มีวัฒนธรรมที่ยึดปฏิบัติในองค์กรร่วมกันคือ “ DONKA”
D = Devotion to customer  มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
O = Ownership มีความรักในองค์กรและจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของในงาน และภาคภูมิใจในองค์กร
N =  Navigation   การชี้นำทางด้านสุขภาพ
K = Keenness  ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ และสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
A = Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลงานและต่อสังคม