ติดต่อเรา


         ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ก่อตั้ง : ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.๒๕๒๐
โทรศัพท์ : o๕๖-๓๗๔๐๕๗