ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ


ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน/เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
๑.ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ปี ๒๕๕๐
๒.นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กลุ่มงานวิชาการอนามัยเด็กวัยเรียนและมุมเพื่อนใจวัยรุ่น ปี ๒๕๕๑
๓.นำเสนอผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค Streptococcus Suis ในพื้นที่เกิดโรค ปี๒๕๕๒
๔.หน่วยงานสาธารณสุขที่มีการพัฒนาคุณภาพข้อมูลส่งเสริมป้องกันโรคดีเด่น งานอนามัยแม่และเด็ก
          ประจำปี ๒๕๕๓
๕.สถานที่ทำงานตามมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ ระดับดีมาก เป็นระยะเวลา ๕ ปี อย่างต่อเนื่อง    
(๒๕๕๓-๒๕๕๗)
๖.ส้วมผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน HAS  ปี ๒๕๕๔
๗.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ( Green Hospital) ปี ๒๕๕๔
๘.ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพได้รองระดับ ๒ของจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๔
๙.นำเสนอผลงานทางวาจาในการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
           ประจำปี ๒๕๕๔
๑๐. ได้รับรางวัลวิดีโอคลิปสร้างสรรค์อันดัน ๒ การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชน .คนนครสวรรค์ฟันดี สดุดีสมเด็จย่าฯ ปี ๒๕๕๔
๑๑.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงานตามมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัยระดับ  ดีเด่นปี ๒๕๕๗
๑๒. ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเขต ด้านนวตกรรม/ผลงานเด่นของหน่วยปฐมภูมิในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑๓.ได้รับรางวัล Best Practic เรื่อง สานสองวัย...หัวใจเดียวกัน การประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการ เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑๔. นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขทางวาจา ( Oral Presentation) มหกรรมสุขภาพคุณภาพจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๘
          ๑๕.ผ่านการประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ( Champ of the champ )ที่มีการดำเนินงาน
          แบบยั่งยืน ใน
 ปี ๒๕๕๘